Master rad

Najnovije! 

Ocenjivanje master rada sprovodu se prema Pravilniku o master akademskim studijama i saglasno Elementima za ocenu master rada!

Studenti master akademskih studija upisani školske 2015/2016. god. i kasnije su u obavezi da svoje master radove pišu u sledećoj formi: forma-master-rada.doc

Detaljnije informacije o izradi, rokovima, oceni i proceduri za odbranu master rada, kao i o master studijama uopšte, se nalaze u Pravilniku o master akademskim studijama.

Na sajtu je postavljen za download veoma interesantan master rad kandidata Miloša Jovanovića u vezi upravljanja CNC mašinama!

Izašao je spisak tema za master radove!

Power point templejt za prezentacije završnih radova nalazi se na sajtu Katedre za download kao zip fajl.

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Master rad predstavlja samostalni istraživački, praktični ili teorijsko metodološki rad studenta, u kome se on upoznaje sa nekom užom oblašću kroz pregled literature koja je predmet master rada. Zatim, usvaja metodologiju istraživanja odnosno projektovanja neophodnu za izradu rada. Kroz izradu rada student primenjuje praktična i teorijska znanja stečena tokom studija. Rad u pisanoj formi po pravilu sadrži uvodno poglavlje, definiciju problema, pregled oblasti i postojećih rešenja, predlog i opis sopstvenog rešenja, zaključak i literaturu. Javna usmena odbrana rada se organizuje pred komisijom od tri člana, od kojih je jedan mentor rada. Procedura prijave rada, određivanja komisije i javne usmene odbrane podleže posebnom pravilniku. Tokom usmene odbrane kandidat obrazlaže rezultate svog rada tokom izlaganja od 30-45 minuta, a zatim odgovara na pitanja članova komisije, čime kandidat demonstrira sposobnost usmene prezentacije projekta

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

     

Files:
Teme za master radove studenata na master akademskim studijama školska 2018-19

Teme za master radove studenata na master akademskim studijama za školsku 2018-19. godinu.

Date 2013-12-20 Filesize 113.44 KB Download 3634

Forma za prezentaciju završnih i master radova

PowerPoint template za prezentaciju završnih i master radova!

Date 2015-01-17 Filesize 37.24 KB Download 1279

Uputstvo za izradu završnog/master rada

Word 2003 fajl sa naslovnom stranom i uputstvom za izradu završnih i master radova na Katedri za energetiku.

Date 2015-01-17 Filesize 1.08 MB Download 1839

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.