3MP02B04 Odabrane teme iz tehnike visokog napona

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 3MP02B04

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Generisanje visokih napona (VN), primene VN i nove tehnologije. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema: analitički (Maksvelove jednačine, metod likova, direktno rešavanje Laplasove i Poasonove jednačine, metod razdvajanja promenljivih) i neanalitički (grafički, metod konačnih razlika (FDM), metod momenata (MoM), metod konačnih elemenata (FEM)). Pražnjenja statičkog elektriciteta (ESD), tipični naponi i osetljivost na ESD. Triboelektrični niz i triboelektrični efekat. Podela materijala. Omska i hiperbolička teorija. Vreme relaksacije. Primene VN: filtri, kserografija, laserski štampač, farbanje, lakiranje, raspršivanje, separacija, transport materijala, testiranje i otkrivanje defekata, tretman površina, detektor dima, defibrilator. Van de Graaff-ov, Marksov i Kelvinov generator. Modeli ESD i struja prema IEC 61000-4-2. ESD kod zapaljivih fluida i minimalna energija paljenja. Korona, četkasto, razgranato četkasto, konusno pražnjenje i varnica. Mere zaštite: uzemljenje, jonizacija, antistatička preparacija, održavanje vlažnosti, povećanje provodljivosti, odvođenje indukcijom i dodatne mere prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od ESD. Nadzor, kontrola, merna oprema za ispitivanje ESD.

Literatura:

1. Abdel-Salam M., "High-Voltage Engineering: Theory and Practice," Taylor&Francis, CRC Press, 2018.

2. Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J., "High-voltage engineering: fundamentals," Newnes, 2000.

3. Arora R., Mosch W., "High-Voltage and Electrical Insulation Engineering," Wiley, 2011.

4. Ryan H. M.,"High-Voltage Engineering and Testing," IET, 2013.

5. Veličković D., "Metodi za proračun elektrostatičkih polja", Stil Podvis, Niš, 1982.

 

Poštovani studenti,

Zbog vanredne situacije sa pandemijom izazvanom korona virusom od 16.03.2020. nema nastave na fakultetu, pa se nadam da ćete za predmet Odabrane teme iz tehnike visokog napona moći da savladate gradivo sa predavanja i vežbi na osnovu materijala koji ću vam slati redovno na e-mail adrese i postavljati na sajtu predmeta. U mom stalnom terminu za konsultacije svakog radnog dana od 12 do 13h možete da mi pošaljete bilo kakav upit ili zatražite objašnjenja, kao i u terminima kada je trebalo da bude nastava po našem rasporedu (utorak od 11 do 13h i sreda od 11 do 13h). Nadam se da vam ova situacija neće teško pasti i da ćete uspeti da savladate sve fakultetske obaveze i u ovoj vanrednoj situaciji.

Pozdrav,

Vesna Javor

Program predmeta:

1. Generisanje visokih napona (VN), primene i nove tehnologije koje koriste VN.

2. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema.

3. Analitički metodi. Metod likova kao analitički metod za rešavanje elektrostatičkih problema. Direktno rešavanje Laplasove i Poasonove jednačine. Metod razdvajanja promenljivih u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu.

4. Neanalitički metodi. Grafički metod određivanja linija električnog polja i ekvipotencijala. Metod konačnih razlika (FDM). Metod momenata (MoM). Metod konačnih elemenata (FEM). 

5. Primeri modelovanja električnog polja (profil Rogowskog, kapacitivni izolator).

6. Generisanje i pražnjenje statičkog elektriciteta (ESD), tipični naponi i osetljivost na ESD. Triboelektrični niz i triboelektrični efekat. Podela materijala sa stanovišta odvođenja statičkog elektriciteta. Omska i hiperbolička teorija. Vreme relaksacije.

7. Kserografija. Laserski štampač elektrofotografskog procesa. Elektrostatička štampa. Elektrostatičko farbanje. Primena statičkog elektriciteta u poljoprivredi.

8. Elektrostatički filtri. Elektrostatički separatori. Primena statičkog elektriciteta u proizvodnji krupnozrnastih platna. Primena statičkog elektriciteta za transport lakih materijala. Detektor dima. Defibrilator. Elektrostatički zvučnik. Elektrostatički tretman površina. Testiranje materijala i otkrivanje defekata.

9. Van de Graaffov generator. Marxov generator. Kelvinov generator.

10. Model ESD ljudskog tela (HBM). Struja ESD prema IEC Standardu 61000-4-2. Matematički modeli struje ESD.

11. Statički elektricitet kod fluida. Preventivne mere pri transportu i pretakanju zapaljivih fluida. Načini kontrole statičkog elektriciteta u naftnoj industriji.

12. Korona. Četkasto pražnjenje. Razgranato četkasto pražnjenje. Konusno pražnjenje. Varnica.

13. Minimalna energija paljenja.

14. Mere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenje, održavanje vlažnosti atmosfere, jonizacija vazduha, antistatička preparacija, povećanje provodljivosti materijala, odvođenje statičkog elektriciteta elektrostatičkom indukcijom i dodatne mere po Pravilniku o TN za zaštitu od statičkog elektriciteta. Nadzor, kontrola i merna oprema za ispitivanje statičkog elektriciteta.

                                             

 

 

 Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

     

Copyright © 2020 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.