Studijski istrazivacki rad

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02ISR

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 5

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama konkretnog diplomskog-master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student prema svojim afinitetima i sklonostima bira oblast studijskog rada odnosno predmetnog nastavnika sa liste nastavnika na studijskom programu koji mu definiše konkretan zadatak. Student proučava stručnu literaturu, stručne i naučne radove koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka ili pak izvodi određene eksperimente u laboratoriji. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, izradu seminarskog rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema samostalnog istraživačkog rada.

Studijski istraživački rad (SIR) se brani javno, pred komisijom koju čine izabrani nastavnik i šef Katedre za elektroenergetiku. Student priprema pisani deo rada u obliku izveštaja koji se predaje u dva primerka, a ujedno priprema i usmenu prezentaciju sa propratnim slajdovima. Usmena prezentacija (odbrana) rada je javna, po pravilu u danu kada je SIR predviđen u rasporedu polaganja ispita. Ocena sa ispita je brojčana i upisuje se u studentsku knjižicu (index). 

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

 OBAVEŠTENJE

ODBRANA SIR-a U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II BIĆE ODRŽANA U UTORAK 10.10.2017. OD 12:00 U LABORATORIJI NA M1.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

     

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.