2MP01B02 Zaštita od atmosferskih pražnjenja

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP01B02

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor  

Program predmeta: 

Procesi atmosferskog pražnjenja. Karakteristike i parametri struja atmosferskog pražnjenja. Sistemi za detektovanje atmosferskih pražnjenja. Modeli atmosferskih pražnjenja. Direktna i indirektna atmosferska pražnjenja. Mehanički i termički efekti atmosferskih pražnjenja. Proboji izolacije i zaštita izolacije od prenapona. Odvodnici prenapona. Gromobranska zaštita. Zaštitne zone. Spoljašnja i unutrašnja gromobranska zaštita. Gromobranska instalacija objekata. Otpornost uzemljenja. Zaštita elemenata energetskog sistema od atmosferskog pražnjenja. Računarski programi za simulaciju atmosferskih prenapona. 

Literatura:

1. Rakov V. A., Uman M. A. "Lightning physics and effects“, Cambridge Univ. Press, UK, University Press, 2005.," J. Wiley, Research Studies Press: New York, 1994.

2. Savić M., Stojković Z. "Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi", ETF Beograd, 2001.

3. Vujović Č. "Atmosfersko pražnjenje i tehnika zaštite", FTN, Univerzitet u Novom Sadu, Stylos, Novi Sad, 1997.

4. Javor V. "Elektromagnetno polje atmosferskog pražnjenja", Zadužbina Andrejević, Beograd, 2011. 

5. Betz H.-D., Schmidt K., Oetttinger W.P, Wirz M. "Lightning: principles, instruments and application“, Springer, Dordrecht, NL, 2008.

6. Savić M. "Tehnika visokog napona - prenaponi atmosferskog porekla: zbirka rešenih zadataka", Građevinska knjiga, Beograd, 1982.

 

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

MAS, modul EEN, šk. god. 2017/18.

 

REZULTATI ISPITA 26.02.2018. IZ PREDMETA

ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJA

Broj indeksa Prezime i ime Poeni
729 Gogić Stefan 60

Radove možete pogledati u petak 02.03.2018. od 12 do 13h u kancelariji 40.

                                                               PREDMETNI NASTAVNIK


 

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

2MP02B04 Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02B04

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+0

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Prirodni i veštački izvori elektromagnetnih smetnji. Pojmovi EMC, EMI, EMD, EMS. EMC zahtevi, standardi i direktive u različitim oblastima. Ograničenja i prednosti primene zahteva EMC. Projektovanje kola i uređaja u skladu sa zahtevima EMC. Prenošenje smetnji elektromagnetskim poljem i provodnim putevima. Vrste EM sprega. Apsorpcija i refleksija ravanskih talasa na razdvojnoj površini dve sredine i dubina prodiranja talasa. Faradejev kavez, reverberaciona soba, anehoična, semianehoična soba. TEM i GTEM ćelija. Prostorni i TEM rezonatori. Talasovodi kao atenuatori. Principi i tehnike dizajniranja. Izbor konfiguracija i komponenata. Razdvajanje. Oklopljavanje. Efikasnost oklopljavanja. Otvori i prorezi u oklopima. Transfer impedansa. Uzemljenje. Filtriranje. Neidealno ponašanje pasivnih komponenata i izbor u skladu sa EMC. Kablovi, konektori, zaštita kontakata. Feriti. Zaštitne prigušnice za ograničavanje struje. Prigušnice za redukciju harmonika u cilju poboljšanja kvaliteta električne energije. Elektrostatička pražnjenja (ESD) i praktični načini rešavanja problema. EMC smetnje u elektroenergetskim sistemima i EMC zahtevi.

Literatura:

 

1. Đorđević A., Olćan D., "Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti,“ Akademska misao, 2012.

2. Ott H. W., "Electromagnetic Compatibility Engineering," John Wiley&Sons, 2009.

3. Paul C. R., "Introduction to Electromagnetic Compatibility,“ John Wiley&Sons, 2006.

4. Williams T., Armstrong K., "Electromagnetic Compatibility for Systems and Installations,“ Newnes, 2000.

5. Lattarulo F., "Electromagnetic Compatibility in Power Systems,“ Elsevier, 2007. 

6. Joffe E., Lock K-S., "Grounds for Grounding,“ John Wiley&Sons, 2010.

  

 

 

 

 

Master rad

Najnovije! 

Ocenjivanje master rada sprovodu se prema Pravilniku o master akademskim studijama i saglasno Elementima za ocenu master rada!

Studenti master akademskih studija upisani školske 2015/2016. god. i kasnije su u obavezi da svoje master radove pišu u sledećoj formi: forma-master-rada.doc

Detaljnije informacije o izradi, rokovima, oceni i proceduri za odbranu master rada, kao i o master studijama uopšte, se nalaze u Pravilniku o master akademskim studijama.

Na sajtu je postavljen za download veoma interesantan master rad kandidata Miloša Jovanovića u vezi upravljanja CNC mašinama!

Izašao je spisak tema za master radove!

Power point templejt za prezentacije završnih radova nalazi se na sajtu Katedre za download kao zip fajl.

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Master rad predstavlja samostalni istraživački, praktični ili teorijsko metodološki rad studenta, u kome se on upoznaje sa nekom užom oblašću kroz pregled literature koja je predmet master rada. Zatim, usvaja metodologiju istraživanja odnosno projektovanja neophodnu za izradu rada. Kroz izradu rada student primenjuje praktična i teorijska znanja stečena tokom studija. Rad u pisanoj formi po pravilu sadrži uvodno poglavlje, definiciju problema, pregled oblasti i postojećih rešenja, predlog i opis sopstvenog rešenja, zaključak i literaturu. Javna usmena odbrana rada se organizuje pred komisijom od tri člana, od kojih je jedan mentor rada. Procedura prijave rada, određivanja komisije i javne usmene odbrane podleže posebnom pravilniku. Tokom usmene odbrane kandidat obrazlaže rezultate svog rada tokom izlaganja od 30-45 minuta, a zatim odgovara na pitanja članova komisije, čime kandidat demonstrira sposobnost usmene prezentacije projekta

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

     

Files:
Teme za master radove studenata na master akademskim studijama školska 2017-18

Teme za master radove studenata na master akademskim studijama za školsku 2017-18. godinu.

Date 2013-12-20 Filesize 89.8 KB Download 2514

Forma za prezentaciju završnih i master radova

PowerPoint template za prezentaciju završnih i master radova!

Date 2015-01-17 Filesize 37.24 KB Download 842

Uputstvo za izradu završnog/master rada

Word 2003 fajl sa naslovnom stranom i uputstvom za izradu završnih i master radova na Katedri za energetiku.

Date 2015-01-17 Filesize 1.08 MB Download 1026

Studijski istrazivacki rad

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP02ISR

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 5

Nastavnik: nastavnici sa studijskog programa Elektroenergetika

Sadržaj: 

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama konkretnog diplomskog-master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student prema svojim afinitetima i sklonostima bira oblast studijskog rada odnosno predmetnog nastavnika sa liste nastavnika na studijskom programu koji mu definiše konkretan zadatak. Student proučava stručnu literaturu, stručne i naučne radove koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka ili pak izvodi određene eksperimente u laboratoriji. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, izradu seminarskog rada iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema samostalnog istraživačkog rada.

Studijski istraživački rad (SIR) se brani javno, pred komisijom koju čine izabrani nastavnik i šef Katedre za elektroenergetiku. Student priprema pisani deo rada u obliku izveštaja koji se predaje u dva primerka, a ujedno priprema i usmenu prezentaciju sa propratnim slajdovima. Usmena prezentacija (odbrana) rada je javna, po pravilu u danu kada je SIR predviđen u rasporedu polaganja ispita. Ocena sa ispita je brojčana i upisuje se u studentsku knjižicu (index). 

 

Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

 OBAVEŠTENJE

ODBRANA SIR-a U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II BIĆE ODRŽANA U UTORAK 10.10.2017. OD 12:00 U LABORATORIJI NA M1.

LIDIJA KORUNOVIĆ

 

     

Stručna praksa MAS

STRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT, MAS

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MП01О03

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 3

 

Obaveštenje

Izveštaje sa praksi, koje su prijavljene u ispitnom roku oktobar II,  studenti mogu predati profesoru Lidiji Korunović do 6.10.2017. ili u ponedeljak, 9.10. u 12h. Upis u indeks će biti od 12:00 do 12:30.

 

Copyright © 2018 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.