Telekomunikacije u elektroenergetici

Časovi predavanja u petak 4. decembra biće održani u termini časova računskih vežbi (od 10h15min)! Časovi računskih vežbi biće nadoknadjeni naknadno.

Predmetni nastavnik


Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Najnovije vesti:

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku:

1. Jovanović Dragana ----- 91p
2. Anastasijević Marko ---- 67p
3. Stanković Sanja -------- 51p

---------------------------------------------------
4. Tomić Miloš ------------- 41p
5. Cvetkov Milkica --------  22p
6. Dinić Marijana ----------   5p
7. Milošević Miloš ---------    0p

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak od 12h do 14h. Usmeni deo ispita biće u četvrtak 7. septembra 2017. godine sa početkom u 11 časova.

Ispit u septembarskom ispitnom roku će, saglasno zahtevima studenata, biti održan 1. septembra 2017. godine prema zvaničnom rasporedu polaganja ispita!

 

Rezultati pisanog dela ispita u junskom ispitnom roku:

1. Đorđe Kocić 50 poena
-----------------------------------------------------------------

2. Dragana Jovanović   35 poena
3. Aleksandar Todorović  25 poena
4. Mirjana Dinić 15 poena
5. Miloš Tomić 10 poena
6. Marko Anastasijević 7 poena
7. Sanja Stanković 0 poena

Radovi se mogu pogledati u sredu 21. juna 2017. godine u vremenu od 12h do 15h u kabinetu 27.


Rezultati popravnog kolokvijuma:

1. Jelena Ristić                              88 poena
2. Aleksandra Stanojević               85 poena
3. Dario Javor                               60 poena
4. Marko Ćirković                          50 poena

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 27. februara 2017. godine u vremenu od 12h do 16h!


Studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u vremenu polaganja pisanog dela ispita (24. feb.) MORAJU SE OBAVEZNO prijaviti predmetnom asistentu najkasnije do srede 21. feb. 2017. godine

Rezultati II kolokvijuma:

1. Lazar Sladojević                           98 poena

2. Aleksandar Nikolić                        70 poena

3. Aleksandra Stanojević                  65 poena

4. Vladimir Zdravković                     65 poena

5. Borko Mitrović                             65 poena

6. Jelena Ristić                                60 poena

7. Viktorija Stošić                            55 poena

6. Slađana Mihajlović                       50 poena

7. Dario Javor                                 45 poena

8. Vladimir Bacić                             40 poena

9. Bojan Obradović                         40 poena

10. Dragana Jovanović                    35 poena

11. Marko Ćirković                          35 poena

12. Đorđe Kocić                               0 poena

Radovi se mogu pogledati u utorak 20. februara 2017. godine u vremenu od 11h do 14h u prostorijama Laboratorije za EMP (br. 27). 


 Rezultati I kolokvijuma iz Upravljanja Elektroenergetskim Pretvaračima i Pogonima:

Red. br. Br. ind. Ime Prezime I kolokvijum
1. 281 Dario Javor 100
2. 433 Jelena Ristić 90
3. 428 Aleksandra Stanojević 90
4. 430 Lazar Sladojević 90
5. 435 Vladimir Zdravković 85
6. 439 Aleksandar Nikolić 80
7. 459 Bojan Obradović 70
8. 458 Vladimir Bacić 65
9. 319 Borko Mitrović 65
10. 540 Slađana Mihajlović 45
11. 539 Viktorija Stošić 40
12. 533 Milkica Cvetkov 40
13. 434 Marko Ćirković 45
14. 444 Dragana Jovanović 30
15. 409 Đorđe Kocić 30
16. 207 Bojan Stamenković 25
17. 542 Milan Janjić 0

 Radovi se mogu pogledati u petak 23.01 2017. godine u periodu od 11 do 12 časova!

Studenti koji su na I kolokvijumu osvojili 40 i vise poena stiču pravo da izađu na II kolokvijum!


 Objavljeni su rezultati izlaznog kolokvijuma sa lab. vežbi! Radovi se mogu pogledati u četvrtak od 12h do 12h30min.

Postavljeni su primeri 2. kolokvijuma!

Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma! Radovi se mogu pogledati u utorak od 12h - 14h!

Postavljena tablica Laplasovih transformacija - slobodno korišćenje na ispitima i kolokvijumu!
Postavljeni su primeri kolokvijuma! 

Nastavak laboratorijskih vežbi (radi se lab. vežba 1, zadaci 3 - 6) biće održan u sredu 13, januara i četvrtak 14. januara po već objavljenom rasporedu. Korigovana verzija uputstva za vežbu 1 sa zadacima 3 - 6 postavljena je na sajtu!

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima biće održan u ponedeljak 18. januara 2016. godine  sa početkom u 15 časova. Tačan raspored sala biće objavljen naknadno!

Izašao je spisak studenata za lab. vežbe. Studenti koji nisu na spisku moraju se uklopiti u predložene temine. Vežbe se održavaju u lab. 58 u staroj zgradi. Studenti mogu poneti i svoje računare sa instalirnim Matlab R2012 softverom.

Vežbe počinju u sredu 23. decembra 2015. godine i u prvom terminu (sreda i četvrtak) svi studenti rade vežbu 1.

Naziv predmeta: Upravljanje Elektroenergetskim pretvaračima i pogonima

Broj časova aktivne nastave: 

 predavanja  vežbe  DON  SIR
 2  2  1  1

Predavanja: Docent dr Milutin P. Petronijević
Vežbe:  Docent dr Milutin P. Petronijević

Uvodni časovi (priprema) za laboratorijske vežbe i lab. vežba br. 1 biće održani u sredu 24. decembra sa početkom u 10h15min u laboratoriji 58 (stara zgrada). Obavezno je prisustvo svih studenata.
 
 
termin:
termin: 
termin: 

  

Sadržaj predmeta: 

Osnovne komponente upravljačkih kola, senzori. Principi rada i izbor regulacionih kola. Upravljanje u elektromotornim pogonima - principi, metode, hardver. Upravljačko - regulaciona kola za pogone sa jednosmernim motorima. Principi, vrste i klasifikacija tehnika impulsno-širinske modulacije (PWM). Modulacija prostornog vektora. Pretvarači sa PWM upravljanjem (PWM čoper, PWM invertor). Invertor u pogonu sa električnom motorom. Aktivni mrežni ispravljač. Skalarno i vektorsko upravljanje pogona. Bezsenzorsko upravljanje pogonima. Estimacija brzine, momenta i fluksa.

Računske vežbe: rešavanje zadataka u vezi sa predavanjima i laboratorijskim vežbama. 
Laboratorijske vežbe: Simulacija rada jednosmernih i naizmeničnih pretvarača. Analiza rada vektorski regulisanih pogona uz pomoć Matlab-a. Analiza rada bezsenzorski upravljanih pogona. Višekvadrantni pogoni sa jednosmernim pretvaračem. Rad sa laboratorijskim modelom vektorski regulisanih pogona sa asinhronim motorom. U okviru studijskog istraživačkog rada na osnovu dostupne literature, simulacionih modela i eksperimentalnih rezultata analiziraju se performanse pogona. 

Za download materijala za predavanje morate biti prijavljeni na web site!!!

Materijali za predavanja:
------------------------------------------------------------------ 
 

Materijali za računske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Materijali za laboratorijske vežbe:

------------------------------------------------------------------
 

Eksploatacija EE mreža

Eksploatacija      

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža, koji će se održati u četvrtak, 28.9.2017. u 422c u 9h, pozovaju se:

Tamara Pešić         92 poena

Milkica Cvetkov      50 poena.

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

Obaveštenje

 

Na usmeni deo ispita iz Eksploatacije elektroenergetskih mreža, koji će se održati u četvrtak, 14.9.2017. u 422c u 9h, pozovaju se:

Marko Živković    100 poena

Jelena Banković   (uslovno).

 

Predmetni nastavnik,

Lidija Korunović

 

 

Obaveštenje

 

Pismeni deo ispita u junskom ispitnom roku položili su:

Aleksandra Stanojević     83 poena

Viktorija Stošić               70 poena

Usmeni deo ispita biće održan u sredu, 28.6.2017. u 9:00 u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more: Eksploatacija EE mreža

Odabrana poglavlja iz EE postrojenja

Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma

Slađana Mihajlović  98 poena

Upis ocene će biti u terminu ili nakon termina za pismeni deo ispita, u dogovoru sa kandidatklinjom.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

Slađana Mihajlović  95 poena

 

Obaveštenje

Na usmeni deo ispita u oktobaru II koji će se održati 8.10. u 10h u 422c, poziva se

Aleksandar Krstić          67 poena.

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

 

2MP01A03 Statički elektricitet u tehnološkim procesima

Master akademske studije (MAS)

Šifra predmeta: 2MP01A03

Status predmeta: Izborni

Broj ESPB: 5

Broj časova: 2+2+0+1

Nastavnik: Vesna Javor 

Program predmeta: 

Statički elektricitet i neophodni uslovi za njegovo generisanje. Tehnološki procesi u kojima se pojavljuje statički elektricitet. Načini generisanja statičkog elektriciteta. Triboelektrični efekat. Triboelektrični niz. Neki tipični elektrostatički naponi. Faktori koji utiču na količinu i brzinu generisanja statičkog elektriciteta. Vrste materijala sa stanovišta generisanja statičkog elektriciteta. Metodi za rešavanje elektrostatičkih problema (analitički, grafički, eksperimentalni, numerički). Model ljudskog tela za ESD test u skladu sa EN 61000-4-2. Načini eliminacije statičkog elektriciteta sa ljudskog tela. Minimalna energija paljenja. Varničavo pražnjenje. Odvođenje statičkog elektriciteta i mere zaštite. Slučajevi u kojima se primenjuje Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta. Mere zaštite od statičkog elektriciteta: uzemljenje, održavanje odgovarajuće vlažnosti, jonizacija vazduha, antistatička preparacija, povećanje provodljivosti, odvođenje statičkog elektriciteta influencom i dodatne mere zaštite od statičkog elektriciteta. Nadzor, kontrola i merna oprema za ispitivanje statičkog elektriciteta. Generisanje statičkog elektriciteta kod fluida i mere zaštite. Dizajniranje proizvoda, uređaja i opreme radi zaštite od statičkog elektriciteta. Praktični primeri eliminacije statičkog elektriciteta u industriji.

 Literatura:

1. Lüttgens G., Wilson N. "Electrostatic Hazards," Oxford: Butterworth – Heinemann, 1997.

2. Taylor D. M., Secker P. E. "Industrial Electrostatics: fundamentals and measurements," J. Wiley, Research Studies Press: New York, 1994.

3. Britton L. G. "Avoiding Static Ignition Hazards in Chemical Operations," American Institute of Chemical Engineers, New York, 1999.

4. Leonard J. T. "Generation of Electrostatic Charge in Fuel Handling Systems: A Literature Survey," NRL Report 8484, Naval Research Laboratory, Washington DC, 1981.

5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta, Službeni glasnik RS.

6. Veličković D. "Metodi za proračun elektrostatičkih polja", Stil Podvis, Niš, 1982.

    

ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU

MAS, modul EEN, šk. god. 2016/17

 

REZULTATI ISPITA OD 23.06.2017. IZ PREDMETA

STATIČKI ELEKTRICITET U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA

Broj indeksa Prezime i ime

Pismeni

od 100 poena

533 Cvetkov Milkica 76

                                                                                                                    

Usmeni deo ispita iz predmeta Statički elektricitet u tehnološkim procesima od 23.06.2017.

biće održan u ponedeljak 03.07.2017. od 12h (kab. 40).

 

 Morate biti logovani da pristupite dodatnim materijalima!!!

 

     

Copyright © 2017 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.