2DEP3I02 Električne mašine i pretvarači za obnovljive izvore energije

 

Poštovani studenti,

konsultacije u vezi ovog predmeta održavaju se preko Skype-a po dogovoru!

 

Циљ
предмета
Изучавање специфичности машина и претварача за примене у области обновљивих извора електричне енергије. Изучавање напредних техника управљања, анализа утицаја напајања на рад претварача. Анализа утицаја мреже на рад претварача.
Исход
предмета
На крају курса студенти ће бити оспособљени за самосталну анализу рада машина и претварача за примене у дистрибуираним изворима електричне енергије. Оспособљеност за решавање актуелних проблема из области избора врсте машина, топологије и метода управљања претварача.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Извори енергије: ветар, сунце, когенерација, таласи, гориве ћелије, хидроенергија, термо. Прикључење на мрежу. Електричне машине: асинхроне, синхроне, са сталним магнетима, линеарне, оптимизација преноса. Претварачи за прикључење на мрежу. Управљање електроенергетским претварачима: методе, хардвер, регулација. Ветротурбине са фиксном и променљивом брзином рада - DFIG, back-to-back енергетски претварачи. Стационарни и динамички режими рада. Управљање, методе векторске регулације. Директно управљање моментом и снагом. Синхронизација са мрежом, регулација токова снаге. Инвертори. Методе управљања. Претварачи за микромреже. Утицај напајања на рад претварача: пропади напона, пренапони, кратки спојеви. 
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Део курса се спроводи кроз индивидуалнa истраживања и студијски рада у области електромоторних погона. Студијски истраживачки рад се заснива на активном проучавању доступне литературе, нумеричким симулацијама  и извођењу експеримената са лабораторијским моделима.
Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.