Električna kola u elektroenergetici

Osnovne akademske studije (OAS)

Šifra predmeta: 2OEP3O01

Status predmeta: Obavezni

Broj ESPB: 6

Broj časova: 2+2+0

Nastavnik: Vesna Javor

Program predmeta: 

Osobine električnih kola i njihovih elemenata. Signali u električnim kolima. Izvori energije u električnim kolima. Neki elementi električnih kola. Elementi sa više pristupa. Primarni parametri elemenata sa dva pristupa. Povezivanje elemenata sa dva pristupa. Sekundarni parametri elemenata sa dva pristupa. Specijalne konfiguracije elemenata sa dva pristupa. Analiza električnih kola u ustaljenom složenoperiodičnom režimu. Sopstvene frekvencije kola, rezonancija i antirezonancija. Analiza električnih kola u prelaznom režimu u vremenskom domenu primenom diferencijalnih jednačina i klasičan postupak rešavanja. Laplasova transformacija. Inverzna Laplasova transformacija. Analiza električnih kola primenom Laplasove transformacije. Analiza kola sa raspodeljenim parametrima. Vodovi. Polifazni sistemi. Trofazna električna kola. Analiza trofaznih električnih kola metodom simetričnih komponenti. Matrične metode u analizi električnih kola. Analiza električnih kola korišćenjem računarskih programa.

 Morate da budete logovani za pristup dodatnim materijalima!!!

          

  

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.