OEP4O02 Elektricne instalacije

 

Od četvrtka, 19. marta 2020., na ovom sajtu će biti redovno postavljana predavanja i ispitna pitanja za određenu oblast. U redovnom terminu za predavanja možete da postavljate pitanja na mejl: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Naziv predmeta: Električne instalacije

Nastavnik: Aleksandar Janjić

Šifra predmeta: OEP4O02

Status predmeta:Obavezni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa regulativom i steknu osnovna znanja vezano za projektovanje, izvođenje i verifikaciju električnih instalacija niskog napona.

Ishod predmeta:

Studenti će biti obučeni da rade na poslovima izrade projektne dokumentacije i verifikacije izvedenih električnih instalacija niskog napona.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvodna razmatranja (Razvrstavanje i definisanje osnovnih pojmova. Tehnička i elektrotehnička regulativa. Tehnička dokumentacija). Opšte karakteristike električnih instalacija u zgradama, klasifikacije i opšti proračuni. Osnovne elektroinstalacione komponente, uređaji i oprema. Izbor, raspoređivanje i povezivanje opreme. Mere zaštite u električnim instalacijama objekata (Uzemljenje i uzemljivači. Gromobranske instalacije. Tehničke mere zaštite - TMZ). Postupak i način kontrolisanja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvaliteta električnih instalacija. Električne instalacije informacionih sistema.

Praktična nastava:

Auditorne i laboratorijske vežbe. Izrada Glavnog projekta električnih instalacija za individualno domaćinstvo.

Literatura

P. D. Rančić „Električne instalacije u zgradama“ autorizovana skripta

M. Kostić „Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“ Akademska misao Beograd, 2005

Institut za standardizaciju Srbije „Zbirka standarda i propisa“

Dodatni materijali

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.