Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

 

 

 


Šifra:

Status predmeta: obavezni

 

Broj ESPB:

Nastavnik: Prof. dr Nebojsa Mitrović

Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa dinamičkim karakteristikama elektromotornih pogona, metodama analize, sinteze i savremenim metodama upravljanja.

Ishod predmeta: Student se upoznaje sa metodama analize složene elektromehaničke strukture koju čine električna mašina, pretvarač i opterećenje.
Sadržaj predmeta: 

Teorijska nastava

Metode za analizu dinamičkih stanja, operatorska metoda i metoda prostora stanja. Kriterijum stabilnosti. Jednosmerni pogoni sa nezavisnom i rednom pobudom. Blok dijagram modela. Prenosna funkcija. Uticaj promene pojedinih parametara na kretanje polova sistema. Dinamička stanja u kočećim režimima rada. Linearizovani model. Pogoni sa motorima za naizmeničnu struju. Transformacije i njihova primena u pogonima sa asinhronim i sinhronim mašinama. Dinamička ekvivalentna šema. Identifikacija i estimacija parametara pogona. Dinamička stanja u kočećim režimima rada. Uticaj aktuatora na dinamiku pogona. Naponsko i strujno napajanje. Skalarne i vektorske metode upravljanja. Kaskadni spojevi. Realizacija.

Praktična nastava:

Dinamički modeli pogona sa MJS i AM. Računarske metode analize i simulacija. Metode upravljanja. Ekesperimentalno snimanje dinamičkih karakteristika pogona

 

U skladu sa dogovorom, dana 14.03.2024. godine, računske vežbe biće održane u terminu od 12:15h do 14h (sala 222).

 

Na usmeni deo ispita iz Odabranih poglavlja iz elektromotornih pogona u januarskom ispitnom roku pozivaju se sledeći studenti:

  1. Stevan Stojanović                  17985              77
  2. Viktor Radomirović                17895              66

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 05.02.2024. godine u 1000h (prostorija 422).

  

 Predavanja

 


 

 

Racunske vezbe:

 

 

 

Laboratorijske vezbe:

 


 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.